Shin Kyouhaku 2 The Animation: Kizu ni Saku Hana Senketsu no Kurenai : No synopsis information has been added to this title.