Oni Chichi 2 Revenge เมื่อโรงเรียนจัดค่ายฝึกอบรมพ่อของครอบครัวมากิโนะตกลงที่จะดูแลลูกสาวของเขานัตสึเมะอากิระและฟุยุ แต่การฝึกอบรมไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมของพ่อ