Enkou JK Bitch Gal: Ojisan to Namapako Seikatsu : คนเงินเดือนธรรมดาที่ใช้ชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนสูงแต่ว่างเปล่า ใช้เงินของเขาเพื่อสนองความต้องการของเขา และมันก็เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงในโรงเรียนที่ Bitch Gals