Victorian Maid: Maria no Houshi : มาเรียเป็นแม่บ้านวิคตอเรียนชั้นสูง เธอทํางานอย่างหนักอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้านายของเธอทุก whim, ไม่ว่าจะเป็นในการศึกษาของเขา, อาบน้ํา, หรือห้องนอน. ขี้อายและเร่าร้อนทั้งหมดในครั้งเดียวคุณสามารถต้านทานเสน่ห์และความเต็มใจที่จะรับใช้ของเธอได้หรือไม่?